In the sila’y nagsiahon on nagsiparoon sa Jerusalem

In the sila’y nagsiahon on nagsiparoon sa Jerusalem

During the nang sila’y mangakaahon, sila’y nagsiparoon at the nagsitayo sa tabi ng padaluyan ng tubig ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang ng tagapagpaputi ng kayo

1 Nangyari nga, nang ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na au moment ou Ezechias na anak ni Achaz na hari sa Juda ay nagpasimulang maghari. dos Could possibly get dalawangpu’t limang taon siya nang magpasimulang maghari; at siya’y nagharing dalawangpu’t siyam na taon sa Jerusalem: at the ang pangalan ng kaniyang ina ay Abi na anak ni Zacharias. 3 In the siya’y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kaniyang magulang. 4 Kaniyang inalis ang mga mataas na dako, on sinira ang mga haligi, on ibinagsak ang mga Asera: at the kaniyang pinagputolputol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises; sapagka’t hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel; on pinanganlang Nehustan. 5 Siya’y tumiwala sa Panginoon, na Dios ng Israel; na anopa’t nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda, o sa nangauna man sa kaniya. six Sapagka’t siya’y lumakip sa Panginoon; siya’y hindi humiwalay ng pagsunod sa kaniya, kundi iningatan ang kaniyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises.

At the siningil ng hari sa Asiria si Ezechias na hari sa Juda ng tatlong daang talentong pilak during the tatlong pung talentong ginto

7 Within ang Panginoon ay sumasa kaniya; saan guy siya lumabas ay gumiginhawa siya; at the siya’y nanghimagsik laban sa hari sa Asiria, from the hindi niya pinaglingkuran. 8 Kaniyang sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa Gaza, within ang mga hangganan niyaon, mula sa moog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan.

9 Within nangyari, nang ikaapat na taon ng haring Ezechias, na siyang ikapitong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Salmanasar na hari sa Asiria ay umahon laban sa Samaria, during the kinubkob niya. ten From the sa katapusan ng tatlong taon ay kanilang sinakop: sa makatuwid baga’y nang ikaanim na taon ni Ezechias, na siyang ikasiyam na taon ni Oseas na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop. eleven In the dinala ng hari sa Asiria ang Israel sa Asiria, from the inilagay sa Hala, from the kissbrides.com our website sa Habor, sa ilog ng Gozan, within sa mga bayan ng mga Medo: 12 Sapagka’t hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Dios, kundi kanilang sinalangsang ang kaniyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at the hindi dininig o ginawa man.

13 Nang ikalabing apat na taon nga ng haring Ezechias ay umahon au moment ou Sennacherib na hari sa Asiria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Juda, within pinagsakop. fourteen From the si Ezechias na hari sa Juda ay nagsugo sa hari sa Asiria sa Lachis, na nagsasabi, Ako’y nagkasala; talikdan mo ako: ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran. 15 Within ibinigay ni Ezechias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, on sa mga kayamanan ng bahay ng hari. sixteen Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezechias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, from the sa mga haligi na binalutan ni Ezechias na hari sa Juda, during the ibinigay sa hari sa Asiria.

17 At sinugo ng hari sa Asiria au moment ou Thartan at quand Rab-saris, on lorsque Rabsaces, sa haring kay Ezechias na mula sa Lachis na could possibly get malaking hukbo sa Jerusalem. 18 During the nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliacim na anak ni Hilcias, na siyang katiwala ng bahay, within ni Sebna na kalihim, in the ni Joah na anak ni Asaph na kasangguni.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *